© Boden Mail
Miljöpolicy Mailföretagen Mailföretagen är ett postserviceföretag. Vår största miljöpåverkan kommer från våra transporter. Vi försöker minimera denna påverkan genom att vi tittar på nya fordon som är miljöanpassade. I dag kör vi mestadels på mopeder som är bränslesnåla och samordnar transporterna så långt det är möjligt. Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete. Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartner och på oss själva. Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som en miniminivå. Vi ska bedriva vårt miljöarbete med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid se det som en möjlighet.